Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

Zgodnie z §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 r. poz. 639 z późn. zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu...

Zaproszenie do skladania ofert na szkolenie grupowe pod nazwą „Spawanie met. TIG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie grupowe  pod nazwą „Spawanie met. TIG- blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi", dla 8 osób bezrobotnych.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór na szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"    Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat!!!  Zapraszamy na...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Mapka i niezbędne numery telefonów...

Z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. ulega likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. Wszelkie płatności dotyczące Funduszu Pracy należy dokonywać na konto: POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Numer rachunku bankowego: PKO BP Oddział Krosno 24 1020 2964 0000 6402 0005 8990 ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2017 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXV/197/2017 z dnia 6 marca 2017 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krosnieńskim w...

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

W dniu 07.03.2017r Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. W...

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok z Funduszu Pracy

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie  do zapoznania się z ofertą szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 r. przez PUP Krosno, a finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wykaz szkoleń w zakładce Dokumenty do pobrania/ Dla bezrobotnych i poszukających pracy /Szkolenia grupowe -...

Plan szkoleń w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie i posiadające ustalony II profil pomocy do zapoznania się z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu ostatnich 6...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2017 roku zadania,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę