Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie grupowe Operator koparko-ładowarek i koparek jednonaczyniowych kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie grupowe  pod nazwą „Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III", dla 8 osób bezrobotnych.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)".    Projekt...

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie indywidualne pod nazwą „Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą „Operator koparko-ładowarek kl. III i koparek jednonaczyniowych kl. III", dla 1 osoby bezrobotnej.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)".    Projekt...

Zaproszenie do składania ofert na szkolenie indywidualne pod nazwą „Prawo jazdy kat. D oraz Kwalifikacja wstępna przyśpieszona moduł D1, D1+E, D, D+E"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą „Prawo jazdy kat. D oraz  Kwalifikacja wstępna przyśpieszona moduł D1, D1+E, D, D+E", dla 1 osoby bezrobotnej.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)".    ...

Uwaga!!! Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór na szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"    Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 lat!!!  Zapraszamy na...

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 roku dla powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna. Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2016 roku KROSNO.pdf ...

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie) Mapka i niezbędne numery telefonów...

Z dniem 1 czerwca 2017 r. uległa likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. uległa likwidacji kasa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. Wszelkie płatności dotyczące Funduszu Pracy należy dokonywać na konto: POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Numer rachunku bankowego: PKO BP Oddział Krosno 24 1020 2964 0000 6402 0005 8990 ...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2017 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXV/197/2017 z dnia 6 marca 2017 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krosnieńskim w...

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

W dniu 07.03.2017r Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie. W...

Plan szkoleń grupowych na 2017 rok z Funduszu Pracy

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie  do zapoznania się z ofertą szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 r. przez PUP Krosno, a finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wykaz szkoleń w zakładce Dokumenty do pobrania/ Dla bezrobotnych i poszukających pracy /Szkolenia grupowe -...

Plan szkoleń w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie i posiadające ustalony II profil pomocy do zapoznania się z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na refundację kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na refundację kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia. Powiatowa Rada Rynku Pracy uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 r. ustaliła następujacę zasady ubiegania się o ww. wsparcie: 1. Pracodawcy mogą ubiegać się o refundację w kwocie  1 850 złotych...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu ostatnich 6...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 9 stycznia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2017 roku zadania,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę