Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na szkolenie grupowe pod nazwą Spawanie met. TIG - blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi ”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą  „Spawanie met. TIG - blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi " dla 5 osób bezrobotnych. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne do pobrania poniżej. Termin składania ofert do 23.07.2018 r....

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - III EDYCJA

Zgodnie z §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j.Dz.U. 2018 r. poz.117) Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie i posiadające ustalony II profil pomocy do zapoznania się z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2018 roku finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Dodatkowe środki finansowe na reazlizację staży i bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.

Informujemy, iż pozyskano dodatkowe środki finansowe na reliazcję projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" w wysokości 1 325 238 złotych. W związku z powyższym zapraszmy pracodawców do składania wniosków o organizacje staży w ramach ww. projektu. Ponadto zapraszamy osoby...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń zawodowych realizowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Program finansowany będzie ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zaplanowano realizację dwóch zadań: 1. Szkolenia zawodowe dla...

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie jako bezrobotne lub poszukujące pracy  do zapoznania się z ofertą szkolenia przewidzianego do realizacji w 2018 r. przez PUP Krosno, a finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania stosowna informacje zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2018 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXXVII/284/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie...

Informacja z ZUS - e-zwolnienia (e-ZLA)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydawanych zwonieniach lekarskich. Od 1-go lipca 2018 roku lekarz może wystawiać już tylko zwolnienia elektroniczne (tzw. e-ZLA). Całość informacji w załączniku. Załączniki ...

Zapraszamy do udziału w programie regionalnym

Informujemy, iż Powiatowy Urząd pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. W ramach programu planuje realizację następujących zadań: 1....

Zakończono przyjmowanie wniosków na relizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Informujemy, iż PUP Krosno zakończył przyjmowanie wniosków  na relizację staży w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Jednocześnie informujemy, iż w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania, stosowna informacje zostanie...

Informacja dot. wniosków o finansowanie form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Prosimy osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wspracia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"  o składanie wniosków o finansowanie form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach ww. projektu w kolorze. Jednocześnie...

Informacja dla pracodawców składających wnioski o dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych

Pracodawca składając wniosek o zwrot kosztów związanych z  zatrudnieniem osób bezrobotnych jest zobowiązany złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem w terminie składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za zatrudnionych pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie mając...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 16 stycznia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2018 roku zadania,...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta.

Nastąpiła zmiana numeru konta, na które należy dokonać wpłaty 30 zł w ramach wniosku o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Nr konta: 86 8636 1044 2013 1700 3858 0005, Bank Spółdzielczy Rymanów. W tytule wpłaty wymagane...

Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Informujemy, iż od 01.01.2018 zmianie ulega szereg zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Jednocześnie...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę