Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowe bony na zasiedlenie w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" oraz Funduszu Pracy

Informujemy, iż w trakcie realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" powstały oszczędności finansowe. Mając na uwadze powyższe Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza dodatkowy nabór na cztery bony na zasiedlenie. Jenocześnie informujemy, iż powstały osczędności...

Zapraszamy do składania ofert na szkolenie indywidualne pod nazwą „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona moduł C1, C1+E, C, C+E"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą  „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona moduł C1, C1+E, C, C+E" dla 1 osoby bezrobotnej. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne do pobrania poniżej. Termin składania ofert do 16.11.2018 r. (włącznie). Kontakt: tel....

ZWIĘKSZONO KWOTĘ DOFINANSOWANIA NA DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO

Informujemy, iż zwiększono kwotę dofinasowania na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w ramach programu regionalnego z 20 000 złotych na 25 000 złotych. Jednocześnie przypominamy, że program regionalny skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. ...

Zakończono przyjmowanie wniosków o organizowanie prac interwencyjnych oraz o dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

W związku z objęciem pracami interwencyjnymi oraz dofinansowaniem wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 i 60 roku życia zaplanowanej liczby osób, informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na realizację ww. form pomocy.

Wykorzystano środki finansowe na realizację bonów szkoleniowych

Wykorzystano środki finansowe na realizację bonów szkoleniowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" .

Zakończono przyjmowanie wniosków na staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"

Informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na staże realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Jednoczesnie zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego „Powrót na rynek pracy – program...

Zakończono przyjmowanie wniosków na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.  pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków na tę formę...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Informacja z ZUS - e-zwolnienia (e-ZLA)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydawanych zwonieniach lekarskich. Od 1-go lipca 2018 roku lekarz może wystawiać już tylko zwolnienia elektroniczne (tzw. e-ZLA). Całość informacji w załączniku. Załączniki ...

Zapraszamy do udziału w programie regionalnym

Informujemy, iż Powiatowy Urząd pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. W ramach programu planuje realizację następujących zadań: 1....

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 16 stycznia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2018 roku zadania,...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta

Nastąpiła zmiana numeru konta, na które należy dokonać wpłaty 30 zł w ramach wniosku o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Nr konta: 86 8636 1044 2013 1700 3858 0005, Bank Spółdzielczy Rymanów. W tytule wpłaty wymagane...

Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Informujemy, iż od 01.01.2018 zmianie ulega szereg zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi  będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Jednocześnie...

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.

Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę