Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowy nabór na szkolenia grupowe „Kierowca wózków jezdniowych” i „Spawanie met. TIG”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenia grupowe „Kierowca wózków jezdniowych" i „Spawanie met. TIG". Osoby bezrobotne, zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o zgłoszenie się w PUP Krosno ul. Bieszczadzka 5  w pok. 602, 603 lub do swojego doradcy klienta.   ...

10 kwietnia startuje ABC Przedsiębiorczości

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, wydział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie po raz kolejny organizuje cykl bezpłatnych szkoleń pt. „ABC Przedsiębiorczości". Szczegóły pod linkiem, poniżej. Proszę na miarę własnych możliwości o szerszą informacje na temat zajęć w swoim powiecie. Liczymy na kontynuacje...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2019 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr V/38/2019 z dnia 27 marca 2019 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie krośnieńskim w 2019...

UWAGA !!! Nabór na szkolenie „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza nabór na szkolenie „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej". Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Krosno, które mają ukończone 21 lat, niekarane, zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem Szkoleń. Tel. 13 43 617 19 wew. 602 lub...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,...

Plan szkoleń grupowych na 2019 rok z Funduszu Pracy

Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie  do zapoznania się z ofertą szkoleń przewidzianych do realizacji w 2019 r. przez PUP Krosno, a finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Załączniki ...

Rozpoczynamy realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat do udziału w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 roku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2019 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie.   I. Zasady kierowania na szkolenia W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: - w ciągu ostatnich 6...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 21 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2019 roku zadania,...

Wykorzystano środki finansowe na realizację staży z Funduszu Pracy

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na realizację staży z Funduszu Pracy. Jednocześnie informujemy, iż od połowy lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpocznie realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńkim (IV)". W ramach ww. projektu PUP Krosno planuje...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku. Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej załącznym opracowaniem dotyczącym Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku. Załączniki Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 roku. Kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy..pdf ...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zwrot podatku od stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów wypłacanych osobom bezrobotnym. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacane z Funduszu Pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób...

Ważna informacja dla pracodawców!!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Krośnie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż ) ma obowiązek utrzymania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę