Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na szkolenie grupowe pod nazwą Spawanie met. TIG - blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi ”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie pod nazwą  „Spawanie met. TIG - blach i rur spoinami pachwinowymi oraz blach spoinami czołowymi " dla 5 osób bezrobotnych. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami dostępne do pobrania poniżej. Termin składania ofert do 23.07.2018 r....

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - III EDYCJA

Zgodnie z §2 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania  środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j.Dz.U. 2018 r. poz.117) Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie  ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie i posiadające ustalony II profil pomocy do zapoznania się z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2018 roku finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Dodatkowe środki finansowe na reazlizację staży i bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.

Informujemy, iż pozyskano dodatkowe środki finansowe na reliazcję projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" w wysokości 1 325 238 złotych. W związku z powyższym zapraszmy pracodawców do składania wniosków o organizacje staży w ramach ww. projektu. Ponadto zapraszamy osoby...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń zawodowych realizowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Program finansowany będzie ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zaplanowano realizację dwóch zadań: 1. Szkolenia zawodowe dla...

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie jako bezrobotne lub poszukujące pracy  do zapoznania się z ofertą szkolenia przewidzianego do realizacji w 2018 r. przez PUP Krosno, a finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2018 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXXVII/284/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie...

Informacja z ZUS - e-zwolnienia (e-ZLA)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydawanych zwonieniach lekarskich. Od 1-go lipca 2018 roku lekarz może wystawiać już tylko zwolnienia elektroniczne (tzw. e-ZLA). Całość informacji w załączniku. Załączniki ...

Zapraszamy do udziału w programie regionalnym

Informujemy, iż Powiatowy Urząd pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. W ramach programu planuje realizację następujących zadań: 1....

Informacja dla pracodawców składających wnioski o dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych

Pracodawca składając wniosek o zwrot kosztów związanych z  zatrudnieniem osób bezrobotnych jest zobowiązany złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem w terminie składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za zatrudnionych pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie mając...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 16 stycznia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2018 roku zadania,...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta.

Nastąpiła zmiana numeru konta, na które należy dokonać wpłaty 30 zł w ramach wniosku o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Nr konta: 86 8636 1044 2013 1700 3858 0005, Bank Spółdzielczy Rymanów. W tytule wpłaty wymagane...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę