Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na szkolenie grupowe „Operator koparek jednonaczyniowych kl. III”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie planuje zorganizować szkolenie grupowe pod nazwą „Operator koparek jednonaczyniowych kl. III", dla 6 osób bezrobotnych.   Szkolenie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)".  Projekt współfinansowany przez...

Wykorzystano środki finansowe na realizację bonów na zasiedlenie

Informujemy, iż wykorzystano środki finansowe na realizację bonów na zasiedlenie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację tego zadania stosowna informacje zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. ...

Wykorzystano środki finansowe na realizację bonów szkoleniowych

Wykorzystano środki finansowe na realizację bonów szkoleniowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" .

Informujemy, iż działają już telefony w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kośnie

W związku z usunięciem awarii linii telefonicznej informujemy, iż działają już telefony w Powiatowym Urzedzie Pracy w Kośnie.

Dodatkowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Informujemy, iż w związku z powstałymi oszcędnościami finansowymi w wydatkach z Funduszu Pracy na 2018 r.  wprowadzono zmiany, ktore pozwolą na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez 5 osób bezrobotnych. Zainteresowanych ww. formą pomocy prosimy o składanie stosownego wniosku dostępnego na niniejszej...

Dodatkowe środki finansowe na realizację zadania dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Informujemy, iż w trakcie realizacji zadania Dofinansowanie wynagrodzeń bezrobotnych powyżej 50 roku życia powstały oszczędności finansowe. Mając na uwadze powyższe Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza dodatkowy nabór na 3 miejsca refundowane. Pracodawców zainteresowanych tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków o ...

Zakończono przyjmowanie wniosków na staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)"

Informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na staże realizowane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Jednoczesnie zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Programu Regionalnego „Powrót na rynek pracy – program...

Zakończono przyjmowanie wniosków na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Informujemy, iż zakończono przyjmowanie wniosków na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.  pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)". Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków na tę formę...

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku do 30 lat,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie i posiadające ustalony II profil pomocy do zapoznania się z planem szkoleń przewidzianych do realizacji w 2018 roku finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń zawodowych realizowanych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Program finansowany będzie ze środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zaplanowano realizację dwóch zadań: 1. Szkolenia zawodowe dla...

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Zapraszamy osoby niepełnosprawne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie jako bezrobotne lub poszukujące pracy  do zapoznania się z ofertą szkolenia przewidzianego do realizacji w 2018 r. przez PUP Krosno, a finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ...

Podział oraz wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań w 2018 r.

Informujemy, iż Rada Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą nr XXXVII/284/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. określiła rodzaj zadań i wysokość środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie...

Informacja z ZUS - e-zwolnienia (e-ZLA)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o wydawanych zwonieniach lekarskich. Od 1-go lipca 2018 roku lekarz może wystawiać już tylko zwolnienia elektroniczne (tzw. e-ZLA). Całość informacji w załączniku. Załączniki ...

Zapraszamy do udziału w programie regionalnym

Informujemy, iż Powiatowy Urząd pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale bezrobotne pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. W ramach programu planuje realizację następujących zadań: 1....

Informacja dot. wniosków o finansowanie form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

Prosimy osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wspracia w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"  o składanie wniosków o finansowanie form wsparcia przewidzianych do realizacji w ramach ww. projektu w kolorze. Jednocześnie...

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)"   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek...

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie

Zasady finansowania ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i kierowania na te formy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie   I. Zasady kierowania na szkolenia   W pierwszej kolejności na szkolenie kierowane będą osoby, które: w ciągu...

Podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie uchwałą z dnia 16 stycznia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.   Poniższe tabele przedstawiają zaplanowane do realizacji w 2018 roku zadania,...

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta

Nastąpiła zmiana numeru konta, na które należy dokonać wpłaty 30 zł w ramach wniosku o pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 38-400 Krosno Nr konta: 86 8636 1044 2013 1700 3858 0005, Bank Spółdzielczy Rymanów. W tytule wpłaty wymagane...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę