Programy i projekty realizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


Nagłówek

Programy i projekty realizowane

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje w 2017 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

    Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje w 2017 r. projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”.

  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę