INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Trener osobisty (coach, mentor, tutor)

Kod: 235920

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Trener osobisty (coach, mentor, tutor) 235920

 • Coach.
 • Mentor.
 • Trener biznesu.
 • Tutor.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2359 Teaching Professionals Not Elsewhere Classified.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja P – Edukacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO WER „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” – Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR),
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2017 r.
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marcin Budzewski – Instytut Analiz Rynku Pracy, Warszawa.
 • Lidia Czarkowska – Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Coachingu i Mentoringu, Warszawa.
 • Maciej Gruza – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Agnieszka Kasprzycka – Izba Coachingu, Warszawa.
 • Grzegorz Skibiński – Polskie Stowarzyszenie Mentoringu, Bank Handlowy S.A., Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Jakub Gontarek – Konfederacja Lewiatan, Warszawa.
 • Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę